מדינת ישראל, משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הקצבות/תמיכות

share
שתפו עמוד:
הקצבות/תמיכות

השלמת השכלה למבוגרים ברשויות

הנחיות לרשויות המקומיות  לקבלת הקצבה  להשלמת השכלה למבוגרים 2022

קול קורא מספר 14929 תקנה תקציבית מספר  20-670-110

 

תוקף קול הקורא: 17/7/22, י"ח בתמוז, תשפ"ב

מועד אחרון להגשה: 31/7/22, ג' באב,  תשפ"ב

 

לנוחיותכם הנחיות שיקלו על הגשת הבקשות

התקציב יחולק על פי הקריטריונים שמפורסמים להלן:

 

קריטריונים

 

התקצוב נועד להפעלת כיתות להשלמת השכלה באמצעות מרכזי השכלה למבוגרים חסרי 12 שנות לימוד, שיתקיימו ברשויות המקומיות.

תוכנית הלימודים תותאם לרמת ההשכלה של כל מבוגר ותכלול השלמת השכלת יסוד או השלמת השכלה תיכונית עד ל-10 ו-12 שנות לימוד (תג"ת), או קורסים להקניית ושיפור השפה העברית כתשתית להשלמת השכלה . תעודת תג"ת מהווה תבחין משמעותי ותנאי סף עבור מגוון רחב של מסגרות לימוד והנגשה לעולם העבודה:למכינות אקדמאיות, לימודי הנדסאים וקורסים מקצועיים. התוכנית תתחיל לפעול באותה השנה עבורה מבוקשת ההקצבה, ולא יאוחר מתאריך 31 בדצמבר של אותה שנה.

 

אישור ההקצבה מותנה בקיומו של תקציב בתקנה ובאישור של ועדת  ההקצבות.

 

מצ"ב קישור לפורטל הרשויות:

פורטל הרשויות

 

 

הגשת הבקשה תתבצע באמצעות מרכב"ה ע"י הרשות:

על הרשויות למלא את טפסי החובה הבאים לסריקה במרכב"ה:

 

1. תוכנית עבודה תקציבית לפי מסלולים והתחייבות הרשות: :יש לפרט בתוכנית העבודה את מקצועות הלימוד עפ"י מסלול הלימודים המבוקש, לכל כיתה תמולא בנפרד תוכנית עבודה. יש לחתום על תוכנית העבודה והתחייבות הרשות בחתימה וחותמת הרשות, לסרוק בקובץ אחד ולשייכו כטופס חובה K001 במרכב"ה..

יש לחתום על כל תכנית בחתימה וחותמת הרשות, לסרוק בקובץ אחד  ולשייכו כטופס חובה k001 במרכב"ה  

 

 תכנית עבודה תקציבית לפי מסלולים 

תכנית עבודה והתחייבות הרשות

 

2. רשימת ממתינים כדי לקבל ניקוד גבוה יותר באמות המידה של קול קורא זה, נא לצרף רשימה שמית של ממתינים לפתיחת קבוצת לימוד בקובץ המצורף ולסרוק למרכב"ה.

 

רשימת ממתינים - השלמת השכלה

 

טופס 150- "בקשה והנמקה", יש לכתוב בהנמקה – "השלמת השכלה למבוגרים", ולהחתים בחתימה דיגיטאלית שני מורשי חתימה מטעם הרשות. ולסרוק למרכב"ה.

 

דגשים חשובים

טפסי החובה במרכב"ה - יש להחתים בשתי חתימות דיגיטליות של מורי חתימה ברשות ולסרוק למרכב"ה.

אנא הקפידו שהסכום המצויין בבקשה יהיה תואם לתוכניות העבודה התקציביות שיוגשו.

אישור ההקצבה מותנה בקיומו של תקציב בתקנה ובאישור של ועדת ההקצבות.

לאחר ועדת ההקצבות הרשויות המאושרות יקבלו הודעה מהצוות המחוזי מטעם האגף.

יובהר כי בקשה שאינה מלאה תידחה על הסף.

 

 

הנחיות להגשת דו"חות ביצוע

יש למלא דו"ח ביצוע  שיועבר למדריכה המחוזית ולהחתמתו של המפקח המחוזי. לאחר מכן הדו"ח ישלח למטה האגף. .

את הדו"ח יש להגיש במקור עם חתימה וחותמת הרשות וגזבר הרשות. התשלום יתבצע לרשות לאחר חתימת מנהלת האגף.

יש להקפיד כי בדו"ח הביצוע ימולא הדיווח בעמודות לחודשים הקודמים כדי לעדכן את הביצוע המצטבר ואת היתרות. יש לצרף דוח נוכחות תלמידים לכל דו"ח ביצוע.

דוחות ביצוע מעודכנים החל מקול קורא 2022

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לפיקוח המחוזי

 

מחוז תל אביב והמרכז - 073-3936517

מחוז חיפה והצפון - 073-3938037

מחוז דרום וירושלים - 073-3935605