מדינת ישראל, משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

תוכנית לימודים לעולי אתיופיה

share
שתפו עמוד:
תוכנית לימודים לעולי אתיופיה

תכנית לימודים חדשה לעולי אתיופיה (2015)

תכנית לימודים זו היא החמישית במספר, שנכתבה על ידי האגף לחינוך מבוגרים ומיועדת לעולי אתיופיה

התכנית מיועדת לתלמידים שלומדים באולפן ראשוני לעולי אתיופיה, לתלמידים שלומדים בכיתות המשך ולמורים המלמדים בכיתות אלה.

התכנית מותאמת לאוכלוסייה מגוונת, לתלמידים אורייניים ושאינם אורייניים, לתלמידים מתקדמים או מתקשים.

 

מטרות התכנית

הקניית השפה העברית בהתאם לשונות הלומדים ולצרכיהם המגוונים.

הכרת הארץ ותרבותה ודפוסי החיים החדשים, בד בבד עם מתן אפשרות ביטוי לדפוסי החיים שמהם הגיע הלומד.

סיוע ללומד לרכוש "ידע עולם" ומידע על נושאים הקשורים למדינה ולמועדי ישראל, באמצעות השפה האמהרית. בכך ליצור אצל העולה תחושת שייכות לחברה הישראלית.

סיוע ללומד לסיים את האולפן עם כשירות תקשורת ראשונית, שתאפשר לו לנהל חיים עצמאיים.

מבנה התכנית

התכנית כוללת חמש יחידות לימוד ושני נספחים.

 

כל יחידת לימוד היא רצף של מטרות ביצוע (מטרות אופרטיוויות). מטרות הביצוע מגדירות את הביצוע התקשורתי- הלשוני-התוכני הנדרש מן הלומד במצבים רבים ומגוונים, ומדגישות את תוצרי הלימוד הצפויים. במסגרת יחידת הלימוד הראשונה יילמדו מטרות העוסקות במוכנות ללמידה (מטרות אלה יילמדו במידת הצורך).

 

תכנית הלימודים מתבססת על מיומנויות השפה: האזנה, הבנת הנשמע, דיבור, קריאה כתיבה וצפייה.

 

רכיבי השפה הם אוצר מילים, תבניות לשון, פעולות דיבור ומבעים, הנדרשים מן הלומד לתקשורת בתחומי התפקוד השונים בחיי היומיום (תעודת זהות, התמצאות בזמן ומקום בריאות, חינוך, קניות, עבודה ותעסוקה, דיור, מוסדות ונסיעות).

רכיבי התרבות הכלולים בתכנית הלימודים הם מושגים שימושיים של ידע עולם הרווחים בחברה הישראלית (גאוגרפיה, אזרחות, אקטואליה, אישים בתולדות ישראל, מועדים בלוח השנה העברי). המושגים מוסברים תחילה באמהרית ומתוכם נלמדות מילות המפתח בעברית (נספח א').

 

ייחודה של התכנית

מבחני מיון הנערכים לפני תחילת הלימודים מאפשרים קבלת מידע על מוכנות הלומד ללמידה באולפן, ומסייעים בהכוונת התלמיד למסלול למידה מתאים.

התכנית כוללת שלושה מסלולי לימוד המותאמים ליכולת הלומד ולצרכיו. שלושת המסלולים הם: מסלול בסיסי, מסלול רגיל ומסלול מתקדם. בכל מסלול נלמדות יחידות לימוד מתוך התכנית, המותאמות ללומד במסלול זה.

בסיום כל יחידת לימוד מצויה רשימת מילים בעברית, בתרגום לשפה האמהרית ובתעתיק מעברית לאמהרית.

לתכנית זו מצורפת ערכת מבחנים בדיבור ובכתב לאמצע ולסיום האולפן.

בתקווה לשימוש פורה בתכנית למען שיפור ההוראה וטובת העולים.