מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הנחיות כלליות להגשת בקשות

share
שתפו עמוד:
הנחיות כלליות להגשת בקשות

ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת תקציב, בנושאים ועל פי המבחנים לחלוקת תמיכות, כפי שיפורטו להלן ובכפוף לאישור התקציב, לאותה שנת תקציב, ובהתאם להוראות עפ"י סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

אישור התמיכה יהיה כפוף לקיום תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה, כמו כן לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרת לכל אחד המגופים הנתמכים עד לאישור תקציב המדינה לאותה שנה.

כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורטים בהמשך , מוזמן להגיש בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך, עפ"י נושא הבקשה לתמיכה.

לתשומת ליבכם : בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא: www.gov.il  - פורטל תמיכות.

במידה שמתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה  אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443.

גופים חדשים , אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החינוך, יפנו לאשת הקשר  מיד עם פרסום המודעה ,לשם הסדרת כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות (לא יתקבלו בקשות ידניות אלא רק בפורטל התמיכות).

חשוב לדעת! החל משנת התקציב 2013 הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל התמיכות המרכבה מחויבים  לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים.

 תמיכה טלפונית  בהתקנת כרטיס חכם ניתן לקבל מ"תהילה" בטלפון 1-800-200-560 ובנוסף ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה www.gov.il "כרטיס חכם חתימה אלקטרונית",  הנחיות נוספות ניתן לקבל אצל אנשי הקשר ביחידות המקצועיות.

המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת מרכב"ה הוא כפי שמפורסם בפרסום בעיתונות, יש להקפיד הקפדה יתירה בבחירת מבחני התמיכה בגינן מוגשות הבקשות. המשרד אינו מתחייב להפנות את הבקשה לגורם אחר.

תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

  • בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל בוועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. כמו כן, מודגש בזאת כי לא ניתן לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן.
  • המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות  סעיף 3 א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם, (להלן נוהל התמיכות), עפ"י מבחני התמיכה הרלבנטיים, החלטות ממשלה והוראות החשכ"ל כפי שנקבעו או ייקבעו כדין.
  • לא תאושר תמיכה למוסד ציבור ששיעור הוצאות ההנהלה וכלליות שלו מתוך מחזור הכנסותיו השנתי, עולה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כמפורט בנוהל התמיכות.
  • ביום 23 באוקטובר 2019 פורסם נוסח חדש לנוהל חדש מתקציב המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף 3 א בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985

להלן הנוהל ומסמך הנחיות למוסדות: 

 נוהל תמיכות מסמך הנחיות

  • ניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני התמיכה באתר של משרד המשפטים www.justice.gov.il, אולם הנוסח המחייב של כל מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם בילקוט הפרסומים על כל התיקונים.

 

בהתאם לפרסום בעיתונות ייפתח "קול קורא" בפורטל התמיכות לפי מספר התקנה המצוין לעיל, במקביל את מספר "קול הקורא" ניתן לקבל טלפונית מאשת הקשר של היחידה להלן הפרטים:

אורלי שרון– סגנית מנהלת האגף לחינוך מבוגרים למינהל ותקציב.

טלפון – 073-3934419

דוא"ל  - orlish@education.gov.il