מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
האגף לחינוך מבוגרים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

נהלי עבודה באולפנים

share
שתפו עמוד:
נהלי עבודה באולפנים

תהליך אישור לפתיחת כיתות

 • מנהל האולפן פותח בקשה לכיתת לימוד ושולח לאישור מדריך המחוז במערכת האינטרנטית של הנחלת הלשון.
 • בקשה שנדחית, חוזרת אל מנהל האולפן הנדרש לתקנה (בהתאם להערת מדריך המחוז/נציג האגף) ולשלוח אותה לאישור בשנית (הבקשה המתוקנת חוזרת למדריך המחוזי).
 • לאחר אישור מדריך המחוז, הבקשות מועברות לגלית מזרחי - נציגת האגף. במידה והיא רואה לנכון לדחות את הבקשה היא מועברת בחזרה לאולפן לתיקון ושליחה מחדש. במידה וגלית מאשרת, הסטטוס יעודכן ל: "אישור ע"י נציג האגף''.
 • לקראת ההיערכות למבחן הסיום, יש להעביר את הכיתה למסך: "כיתות למבחן סיום''.

תקן לכיתה

לכיתות ראשוניות

 • תקן כיתה ליוצאי המערב הינו 25 לומדים לכיתה.
 • תקן כיתה לעולי אתיופיה הינו 17 לומדים לכיתה.
 • הבסיס התקציבי לאישור מספר שעות שבועיות לכיתה, הוא שעה שבועית אחת לכל תלמיד. עם זאת, על מנת לאפשר לעולה להתחיל בלימודיו ללא המתנה, מספר השעות שיאושר לכיתת אולפן הוא כמפורט להלן:
  • בין 15 ל- 18 לומדים, יאושרו 15 שעות שבועיות לכיתה.
  • בין 19 ל- 21 לומדים, יאושרו 20 שעות שבועיות לכיתה.
  • החל מ- 22 לומדים יאושרו, 25 שעות שבועיות לכיתה.

במקומות מרוחקים ובכפוף למצבת המורים, יישקל מתן מספר שעות שבועיות גבוה יותר לכיתה.

שילוב לומדים שאינם עולים חדשים בכיתות אולפן ראשוני (סעיף זה אינו מתייחס לאולפנים בקיבוצים): 

ניתן לשלב לומדים שאינם בסטאטוס של עולה חדש ובלבד שישלמו שכר לימוד בסך 2,000 ש"ח.

אחוז הלומדים שאינם עולים חדשים בכיתה, לא יעלה על 25%.

תשלום שכר הלימוד ייעשה מראש. יש לצרף אישורי תשלום/קבלות בעת רישום הבקשה לפתיחת כיתה.

לכיתות תעסוקתיות וכיתות למקצועות רפואיים

 • פתיחת כיתות לעברית תעסוקתיות וכיתות לבעלי מקצועות רפואיים ופרא-רפואיים תאושר בהתאם לסיכום עם משרד הקליטה.
 • תקן לומדים בכיתות אלה, ייקבע בתיאום בין המחוז לנציגי משרד הקליטה.

לכיתות גיור

 • תקן לומדים בכיתות גיור, למי שאינם יוצאי אתיופיה, זהה לתקן הלומדים בכיתות אולפן רגילות כמפורט למעלה. לא יאושרו כיתות תת-תקניות. יש להבהיר לנרשמים מראש כי פתיחת כל כיתה מותנית במספר הנרשמים לכיתה זו.
 • תקן לומדים בכיתות גיור לעולי אתיופיה הוא 25 לומדים ומעלה.
 • תקן שעות בכיתת גיור הוא 12 ש"ש במשך שנה אחת בלבד. לכל חריגה מתקן השעות השבועיות וממשך הקורס, יש לקבל אישור מראש.

מבחנים לסיום אולפן ראשוני

 • האגף לחינוך מבוגרים מפרסם מדי שנה לוח מעודכן ובו יפורטו מועדי פתיחת כיתות, מועדים למבחן הסיום ומועדים להזנת הנתונים במערכת האינטרנטית.
 • המבחנים בכתב הינם מבחנים ארציים הנערכים במועד אחיד המפורסם בלוח.
 • כל כיתת אולפן תלמד שתי רמות בתוכנית הלימודים.

תהליך הרישום במערכת האינטרנטית לקראת הבחינה

 • יש להעביר את הכיתות למבחן לחלון: "כיתות למבחן סיום אולפן". ניתן להעביר רק כיתות המופיעות תחת סטאטוס "אישור כיתה ע"י נציג האגף''.
 • בסיום הרמה הראשונה, ייבחנו הלומדים במבחן בכתב לסיום אותה רמה, הציון במבחן זה יהווה ציון מגן ללומד. הרמה והציון יוקלדו במערכת בהתאם למועד המצוין בלוח שפורסם ע''י האגף.
 • לקראת סיום הלימודים יחליט המורה, בתיאום עם הלומד, על הרמה בה הוא ייבחן במבחן לסיום האולפן. עד שבועיים לפני מועד הבחינה בכתב ובהתאם ללוח המבחנים שפורסם ע"י האגף, יש להזין את רמת ההיבחנות בכתב.
 • מבחן בדיבור ייערך לקראת סיום הלימודים. הרמה והציון יוקלדו במערכת בהתאם ללוח שפורסם ע''י האגף. (עד חמישה ימים לפני מועד הבחינה בכתב).
 • שימו לב, בחירת סוג השאלון בכתב היא דרך חלון "פתיחת כיתה''. בחירת סוג השאלון והקלדת ציון רמה ודיבור היא דרך חלון "הזנת ציונים''.

לאחר הזנת הנתונים במערכת, על מנהלות האולפנים לוודא שאכן הנתונים נקלטו.

תהליך ההיבחנות

 • חברת מרמנת אחראית על כתיבת המבחנים בכתב, העברתם באולפנים ובדיקתם.
 • כיומיים לפני מועד הבחינה, יישלחו רשימות הכיתות ע"י נציג מרמנת. הרשימות כוללות את שמות הנבחנים ורמתם על סמך המידע שהתקבל עד לתאריכים הנקובים בלוח האגף.
 • אין לפנות למרמנת בבקשה לשנות רמות היבחנות לנבחנים לאחר מועד הרישום. בקשות לשינוי רמת היבחנות לאחר המועד האחרון להזנת סוג רמה בכתב, יועברו לגלית מזרחי מהאגף לחינוך מבוגרים.
 • מורים ומנהלים אינם רשאים להיכנס לכיתות בהן נערך המבחן בכל שלב במהלך המבחן.
 • הלומדים יזוהו בכניסה לכיתות באמצעות תעודת הזהות או הדרכון שברשותם.
 • לאחר כחודש ממועד המבחן יישלחו לאולפנים התעודות ואישור הלימודים. בתעודת סיום האולפן יופיעו הציון והרמה במבחן בכתב והציון והרמה במבחן בדיבור.
 • באשר לנבחנים חריגים - מי שלמד פחות מן השעות הנדרשות בשל רמת ידיעותיו, או לומדים הסובלים מלקויות למידה או נכויות אשר אינן מאפשרות להם להיבחן בכתב וכדומה - יש לפנות אל גברת גלית מזרחי חודש לפני מועד המבחן ולבקש אישור חריג עבורם. בכל מקרה, אין "התאמה" או תוספת זמן לנבחנים חריגים.
 • החל ממועד אפריל 2018, לא ייגבה תשלום עבור מבחן חוזר.

מבחנים לאמצע ולסיום אולפן לעולי אתיופיה

באולפנים הראשוניים לעולי אתיופיה, החל משנת תשע"ז, מלמדים לפי תכנית הלימודים החדשה לאולפן ראשוני לעולי אתיופיה (2015), בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים. כיתות שייפתחו ילמדו בהתאם לתוכנית החדשה וייבחנו במבחנים החדשים לעולי אתיופיה בדיבור ובכתב. המבחנים בדיבור מופעים בחוברת המבחנים בדיבור על פי תוכנית הלימודים באולפן ראשוני לעולי אתיופיה 2015, בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים 2016.
הרישום למבחנים ייעשה באמצעות המערכת האינטרנטית של מרמנת .
הלימודים באולפנים הראשוניים לעולי אתיופיה מתקיימים בשלושה מסלולי לימוד. בהתאם למסלולים אלה נבחנים התלמידים במבחני האמצע והסיום.

מבחן אמצע: כעבור חמישה חודשי לימוד ייגשו התלמידים למבחן האמצע בדיבור ובכתב. 
מבחן סיום: כעבור עשרה חודשי לימוד ייגשו התלמידים למבחן הסיום בדיבור ובכתב.

פירוט על התהליך והרמות נמצא באתר המודל של האגף.

נוהל רישום תלמידים למבחן האמצע

(נוהל הרישום כפוף לתאריכים המופיעים בלוח המבחנים לעולי אתיופיה, האגף לחינוך מבוגרים)

 • בתחילת החודש החמישי, מנהל האולפן ייכנס לבקשת פתיחת הכיתה באתר מרמנת, יסמן את התלמידים שעתידים להיבחן במבחן האמצע, וילחץ "העבר לבחינת אמצע".
 • לאחר העברת התלמידים לכיתות אמצע לעולי אתיופיה, יבחר המנהל
  את רמת המבחן בכתב שהתלמיד עתיד להיבחן.
 • במהלך החודש החמישי יבחן מנהל האולפן את התלמידים במבחן האמצע בדיבור לפי חוברת המבחנים בדיבור לעולי אתיופיה, בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים 2016.
  את תוצאות המבחן בדיבור יזין המנהל במערכת האינטרנטית של מרמנת. יש לבחור את המסלול שבו נבחן התלמיד בדיבור ולהזין את ציונו במסלול זה.

נוהל רישום למבחן הסיום

נוהל הרישום כפוף לתאריכים המופיעים בלוח המבחנים לעולי אתיופיה, שמפרסם האגף.

 • בתחילת החודש העשירי, יש להיכנס ללשונית: "כיתות אמצע לעולי אתיופיה" באתר מרמנת, יסמן את התלמידים שעתידים להיבחן במבחן הסיום, וילחץ  "העבר לבחינת סיום".
 • לפני המבחנים בכתב, יש לערוך מבחן לקביעת רמתו של הלומד ובהתאם לכך להזמין עבורו מבחן בכתב באתר מרמנת. ציון מבחן הרמה יוזן באתר מרמנת בהתאם למועד שנקבע מראש. ציון זה יהווה מגן לתלמיד במקרה והלומד ייכשל.
 • לאחר העברת התלמידים לכיתות סיום לעולי אתיופיה, יבחר המנהל מסלול למבחן בכתב עבור כל תלמיד.
 • במהלך החודש העשירי מנהל האולפן יבחן את התלמידים במבחן הסיום בדיבור, לפי חוברת המבחנים בדיבור לעולי אתיופיה, בהוצאת האגף לחינוך מבוגרים 2016.
  את תוצאות המבחן בדיבור יזין המנהל במערכת האינטרנטית של מרמנת. יש לבחור את המסלול שבו נבחן התלמיד בדיבור ולהזין את ציונו במסלול זה.

* תלמיד לא יוכל לגשת למבחן סיום לעולי אתיופיה, אם לא ניגש למבחן האמצע, או אם אינו מופיע ברשימת הנבחנים שהוזנה במערכת מרמנת.
* במקרה של בקשה חריגה לאחר המועד האחרון להרשמה, יש לקבל אישור מגלית מזרחי. 

תהליך ההיבחנות

 • כל תלמיד ייבחן במבחן הסיום בכתב בהתאם לרמת הבחינה (קרי המסלול) אשר הוזמנה עבורו.
 • המבחנים במסלול הרגיל והמתקדם יועברו ע"י בוחנים חיצוניים מטעם  חברת מרמנת והמבחן הבסיסי יועבר ע"י מנהל האולפן או המדריך. 
 • הנחיות למבחן במסלול הבסיסי בכתב.
 • המבחנים יגיעו במעטפה ממרמנת עם מבחני הסיום האחרים ההיבחנות של כל תלמידי האולפן.
 • מנהל האולפן או המדריך יקריאו לנבחנים באמצעות המחוון את החלקים הדורשים הקראה.
 • בסיום יימסרו המבחנים לבוחנים של מרמנת ואלה יעבירו אותם לבדיקה.